Sponsored

Tuổi đời bình quân ( medium ) : ngăn thấm công trình kiến trúc từ 25-50 năm. Nước có rò rỉ cũng khan hiếm, cải thiện dễ.
Tuổi đời cao, vĩnh cửu ( high ) : năng lực ngăn thấm trên nửa thế kỷ và nếu có rò rỉ cũng cực kỳ đơn giản khắc phục
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html

#chongthamtangham
#chong_tham_tang_ham
#chongthambk24h
Tuổi đời bình quân ( medium ) : ngăn thấm công trình kiến trúc từ 25-50 năm. Nước có rò rỉ cũng khan hiếm, cải thiện dễ. Tuổi đời cao, vĩnh cửu ( high ) : năng lực ngăn thấm trên nửa thế kỷ và nếu có rò rỉ cũng cực kỳ đơn giản khắc phục Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html #chongthamtangham #chong_tham_tang_ham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored